Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Mẫu biên bản bàn giao tài sảnMẫu biên bản bàn giao tài sản theo TT 200 BCT - QĐ 48 BTC

 
Bạn muốn download Mẫu biên bản bàn giao tài sản bạn cần link tải về trực tiếp. Bạn có thể copy trực tiếp tại đây có hướng dẫn viết chi tiết cho bạn làm theo mẫu dưới dây

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Cty TNHH                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Toán Hà Nội
Số: 196/BB                               
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa Cty TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI (bên giao) và
Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam (bên nhận)

       Hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2016 tại 173 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa Cty TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI (bên giao) và Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam (bên nhận) thực hiện theo QĐ 196 của KTHN ngày 12/12/2015

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1/ Bên giao:
-       Ông: Nguyễn văn A               Chức vụ: Giám Đốc
-       Ông:  Đào văn B                   Chức vụ: Phó Giám Đốc
-       Bà: Nguyễn Thị Hát             Chức vụ: Kế toán trưởng
2/ Bên nhận:

-       Ông: Nguyễn văn A               Chức vụ: Giám Đốc
-       Ông:  Đào văn B                   Chức vụ: Phó Giám Đốc
-       Bà: Nguyễn Thị Hát             Chức vụ: Kế toán trưởng


Chủ tọa: Ông : A

Thư ký: Ông : B

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
Bên Cty TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam theo biểu thống kê sau:
Bản thống kê tài sản bàn giao
Số TT
Tên tài sản
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
 01
 Điều hoà


 Bộ
 01
 10.000.000
 10.000.000


Cộng:


Tổng giá trị: Bằng số 10.000.000 VND
                    Bằng chữ Mười triệu đồng chẵn
Kể từ ngày 01/01/2016 số tài trên do bên 01/01/2016 chịu trách nhiệm quản lý.
Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.
          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                   CHỮ KÝ BÊN NHẬN


             Thư ký cuộc họp                                                             Chủ tọa cuộc họp