Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Mẫu biên bản xác nhận nợ 2016

Link tải và download Mẫu biên bản xác nhận nợ 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

 (V/v:
Số 1900/KTHN)

-    Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-     Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày
01 tháng 07 năm 2016 , tại địa chỉ 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

Chúng tôi gồm có các bên dưới đây:

BÊN A:
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐKKD/CMND           :
1900100

Địa chỉ                  :
Số 200 Quang trung – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại             :
0982 686 028

Email                    :
vanhai688@gmail.com

BÊN B:
Công Ty TNHH dịch vụ xuân Mai

ĐKKD/CMND           :
44649569456

Địa chỉ                  :
124 Minh Khai – Hai Bà trưng – Hà Nội

Điện thoại             :
0935357634

Email                    :
xuanmai@gmail.com

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày
30 tháng 06 năm 2016 Công ty TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI còn nợ Bên B tổng số tiền là: 150.000.000 vn đ

(Bằng chữ:
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), trong đó:

-         Nợ gốc:
140.000.000 VND

-         Lãi:
10.000.000 VNĐ

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B
Công Ty TNHH dịch vụ xuân Mai  cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho bên A;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo
số nợ hai bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty
TNHH kế toán hà nội và toàn bộ các thành viên trong Công Ty TNHH dịch vụ xuân Mai (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

                                        BÊN A                                                                      BÊN B